První počátky společnosti začali v roce 2000. Manželé Marvanovi, Jana a Petr str. 

Obchodní společnost MAMI, správa a údržba nemovitostí, je nástupnickou organizací rodinné firmy Jana Marvanová, Správa a údržba nemovitostí. Rodinnou firmu Správa a údržba nemovitostí založila v dubnu 2007 Jana Marvanová, IČ 47184132.

Na její činnosti se podíleli její manžel Petr Marvan a obě děti Petr a Silvie Marvanovi. 

Petr Marvan jun., IČ 00912115 postupně převzal vedení firmy a v současné době firmu tvoří vedle něho dva spolupracovníci. Petr Marvan sen. pracuje již jen jako poradce a Jana Marvanová vede archiv.

V současné době spravuje firma 19 bytových domů a dvě komerční nemovitosti.

Firma vede kompletní správcovskou evidenci včetně evidence pohledávek a závazků, provádí finanční operace na základě schválených finančních dokladů. 

Vede účetní evidenci, vypracovává účetní uzávěrky, daňová přiznání a vede mzdovou evidenci, jsou-li vypláceny statutárním orgánům odměny, komunikuje s orgány daňové správy. 

Činnost: 

– obstarání běžných i havarijních oprav, udržování a provoz domu a společných technických zařízení včetně výtahů a sítí, předepsaných kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí a odstraňování zjištěných závad, 

– zajištění rekonstrukce a modernizace společných částí domu, včetně zajištění finančních prostředků,

– zpracování plánu oprav a rozpočtu, výpočet výše příspěvků do fondu oprav,

– vedení  a archivace dokumentace, vedení podvojného účetnictví společenství, vypracování účetní závěrky a přiznání k daním, vedení mzdové evidence, odvody zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti (jsou-li vypláceny odměny čl.výboru),

– uzavírání smluv k zajištění dodávky tepla a teplé vody, studené vody včetně odpadu, el.energie, odvozu odpadu, vede jednání s dodavateli energií,

– předepisování záloh na služby s provádění vyúčtování a rozúčtování nákladů mezi jednotlivé vlastníky v termínech stanovených právními předpisy a usnesením společenství.

– zřízení samostatného účtu a přijímání záloh od vlastníků prostřednictvím příslušných bankovních ústavů a inkasního střediska SIPO, pojištění domu a odpovědnosti z titulu vlastnictví domu, likvidace pojistných událostí.

– účast na schůzích společenství, spoluúčast na jejich plánování a organizační zajištění a další činnosti podle rozhodnutí SVJ.